BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"reduce" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reduce czasownik

reduce + rzeczownik
Kolokacji: 478
reduce costs • reduce emissions • reduce taxes • reduce consumption • reduce heat • reduce pollution • reduce pain • reduce stress • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. reduce heat = zredukuj gorąco reduce heat
6. reduce pollution = zredukuj zanieczyszczenie reduce pollution
10. reduce crime = zredukuj przestępstwo reduce crime
15. reduce waste = zredukuj odpady reduce waste
17. reduce poverty = zredukuj ubóstwo reduce poverty
19. reduce noise = zmniejszaj hałas reduce noise
20. reduce damage = zmniejszaj uszkodzenie reduce damage
23. reduce benefits = zredukuj korzyści reduce benefits
24. reduce inflammation = zmniejszaj zapalenie reduce inflammation
25. reduce violence = zredukuj przemoc reduce violence
26. reduce mortality = zredukuj śmiertelność reduce mortality
31. reduce competition = zredukuj konkurs reduce competition
32. reduce output = zredukuj produkcję reduce output
33. reduce fever = obniż gorączkę reduce fever
34. reduce traffic = zmniejszyć natężenie ruchu reduce traffic
37. reduce one's dependence = redukować czyjś uzależnienie reduce one's dependence
38. reduce text Print = redukować tekst Druk reduce text Print
39. reduce one's ability = redukować czyjś umiejętność reduce one's ability
42. reduce one's dose = redukować czyjś dawka reduce one's dose
43. reduce one's reliance = redukować czyjś poleganie reduce one's reliance
44. reduce one's staff = redukować czyjś personel reduce one's staff
46. reduce growth = zmniejszaj wzrost reduce growth
49. reduce unemployment = zmniejszaj bezrobocie reduce unemployment
50. reduce one's budget = redukować czyjś budżet reduce one's budget
51. reduce barriers = zredukuj bariery reduce barriers
53. reduce friction = zmniejszaj tarcie reduce friction
54. reduce fat = zredukuj tłuszcz reduce fat
55. reduce anxiety = zredukuj niepokój reduce anxiety
56. reduce subsidies = obniż dotacje reduce subsidies
57. reduce one's tax bill = redukować czyjś rachunek podatku reduce one's tax bill
59. reduce visibility = zredukuj widoczność reduce visibility
60. reduce errors = zredukuj błędy reduce errors
61. reduce deaths = zredukuj śmiercie reduce deaths
62. reduce inflation = zredukuj inflację reduce inflation
65. reduce one's presence = redukować czyjś obecność reduce one's presence
67. reduce the likelihood = zredukuj prawdopodobieństwo reduce the likelihood
69. reduce cholesterol = zredukuj cholesterol reduce cholesterol
70. effort to reduce = wysiłek by redukować effort to reduce
73. reduce the amount = zredukuj ilość reduce the amount
74. attempt to reduce = próba redukowania attempt to reduce
75. reduce delays = zredukuj opóźnienia reduce delays
76. reduce tariffs = obniż cenniki reduce tariffs
77. reduce fees = obniż opłaty reduce fees
80. reduce one's stake = redukować czyjś stawka reduce one's stake
81. reduce resistance = zredukuj opór reduce resistance
86. reduce one's intake = redukować czyjś pobór reduce one's intake
88. way to reduce = sposób by redukować way to reduce
89. plan to reduce = plan redukowania plan to reduce
90. reduce the volume = zmniejszaj objętość reduce the volume
91. reduce the flow = zredukuj przepływ reduce the flow
94. reduce the possibility = zredukuj możliwość reduce the possibility
96. reduce aid = obniż pomoc reduce aid
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 106
czasownik + reduce
Kolokacji: 61
help reduce • use reduce • aim to reduce • designed to reduce • seek to reduce • intend to reduce • plan to reduce • shown to reduce • ...
reduce + przyimek
Kolokacji: 42
reduce to • reduce by • reduce below • reduce under • reduce during • ...
reduce + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 76
greatly reduce • significantly reduce • further reduce • sharply reduce • drastically reduce • substantially reduce • dramatically reduce • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.