Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"primary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

primary przymiotnik

primary + rzeczownik
Kolokacji: 543
primary school • primary source • primary election • primary education • primary goal • primary purpose • primary reason • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Are people reading it as their primary source of news?
  • The primary economic source is the development of local natural resources.
  • However the name does not seem to appear in primary sources.
  • There are two major primary sources for information about his life.
  • Some are even serving as the primary source of care for their patients.
  • So this is also a primary source of income for the families.
  • "I believe in running everything down to primary sources," he said.
  • None of the material in the book comes from primary sources.
  • "Those appear to be primary sources you have got there."
  • This is the only mention of their father in a primary source.
5. primary goal = główny cel primary goal
6. primary purpose = podstawowy cel primary purpose
7. primary reason = główny powód primary reason
8. primary focus = główny nacisk primary focus
9. primary concern = główny niepokój primary concern
14. primary function = podstawowa funkcja primary function
15. primary care = opieka podstawowa (świadczenia, które otrzymuje pacjent przed skierowaniem na konkretne leczenie) primary care
16. primary role = prymarność primary role
18. primary cause = zasadnicza przyczyna primary cause
19. primary language = główny język primary language
20. primary residence = podstawowa rezydencja primary residence
21. primary target = główny cel primary target
22. primary interest = główne zainteresowanie primary interest
23. primary mean = główny oznaczać primary mean
24. primary season = główna pora roku primary season
25. primary race = główny wyścig primary race
26. primary sponsor = główny sponsor primary sponsor
27. primary aim = główny cel primary aim
28. primary challenge = podstawowe wyzwanie primary challenge
30. primary factor = główny czynnik primary factor
31. primary method = główna metoda primary method
32. primary ballot = główne głosowanie primary ballot
33. primary vote = podstawowy głos primary vote
34. primary voter = główny wyborca primary voter
35. primary duty = główny obowiązek primary duty
36. primary task = podstawowe zadanie primary task
37. primary component = główny składnik primary component
38. primary product = produkt pierwotny, surowiec (produkt w podstawowej, niezmienionej formie - np. ) primary product
39. primary route = podstawowa trasa primary route
40. primary sector = przemysł surowcowy primary sector
41. primary area = główny obszar primary area
42. primary weapon = podstawowa broń primary weapon
44. primary use = główne wykorzystanie primary use
45. primary system = główny system primary system
46. primary activity = podstawowa działalność primary activity
47. primary difference = główna różnica primary difference
48. primary material = podstawowy materiał primary material
49. primary opponent = główny przeciwnik primary opponent
50. primary class = główna klasa primary class
51. primary motivation = główna motywacja primary motivation
52. primary center = podstawowy ośrodek primary center
53. primary state highway = podstawowa droga publiczna państwowa primary state highway
54. primary antagonist = główny antagonista primary antagonist
55. primary student = główny student primary student
56. primary level = główny poziom primary level
57. primary forest = las pierwotny primary forest
58. primary influence = główny wpływ primary influence
59. primary mode = główny tryb primary mode
60. primary business = główny biznes primary business
61. primary importance = podstawowe znaczenie primary importance
63. primary provider = główny dostawca primary provider
65. primary form = forma podstawowa primary form
66. primary force = główna siła primary force
67. primary issue = główna kwestia primary issue
68. primary day = główny dzień primary day
69. primary instrument = podstawowy instrument primary instrument
70. primary market = rynek pierwotny primary market
71. primary occupation = główny zawód primary occupation
72. primary State = główne państwo primary State
73. primary school teacher = nauczyciel w szkole podstawowej primary school teacher
74. Primary Stage = Początkowy Etap Primary Stage
75. primary contest = główny konkurs primary contest
76. primary care doctor = lekarz pierwszego kontaktu primary care doctor
77. primary character = główny charakter primary character
78. primary tool = podstawowe narzędzie primary tool
79. primary problem = główny problem primary problem
80. primary job = główna praca primary job
81. primary site = główne miejsce primary site
82. primary ingredient = główny składnik primary ingredient
83. primary author = główny autor primary author
84. primary vehicle = podstawowy pojazd primary vehicle
86. primary dealer = dealer skarbowych papierów wartościowych primary dealer
87. primary victory = główne zwycięstwo primary victory
88. primary rival = główny rywal primary rival
90. primary way = podstawowa droga primary way
91. primary structure = podstawowa struktura primary structure
92. primary battle = główna bitwa primary battle
93. primary emphasis = główny nacisk primary emphasis
95. primary candidate = główny kandydat primary candidate
96. primary consideration = główne rozważanie primary consideration
97. primary competitor = główny konkurent primary competitor
99. primary road = podstawowa droga primary road
100. primary process = główny proces primary process
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 100

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.