"hope" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hope rzeczownik

rzeczownik + hope
Kolokacji: 26
Bob Hope • Chicago Hope • playoff hope • Mount Hope • hope of escape • ...
hope + rzeczownik
Kolokacji: 22
Hope Street • Hope Diamond • Mount Hope Cemetery • Hope Davis • Hope College • ...
hope + czasownik
Kolokacji: 55
hope lays • hope comes • hope lies • hope dies • hope fades • ...
czasownik + hope
Kolokacji: 107
raise hopes • lose hope • offer hope • abandon hope • bring hope • give hope • see hope • pin one's hopes • end one's hopes • ...
przymiotnik + hope
Kolokacji: 112
only hope • high hope • best hope • false hope • faint hope • great hope • new hope • real hope • little hope • vain hope • forlorn hope • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
1. only hope = ostatnia deska ratunku only hope
2. high hope = wielka nadzieja high hope
3. best hope = najlepsza nadzieja best hope
4. great hope = wielka nadzieja great hope
5. false hope = fałszywa nadzieja, złudna nadzieja false hope
6. faint hope = słaba nadzieja faint hope
7. new hope = nowa nadzieja new hope
8. real hope = rzeczywista nadzieja real hope
9. little hope = mało mieć nadzieję little hope
10. vain hope = płonna nadzieja vain hope
11. forlorn hope = płonna nadzieja forlorn hope
12. Good Hope = Dobra Nadzieja Good Hope
13. slim hope = nikła nadzieja slim hope
14. wild hope = dzika nadzieja wild hope
15. desperate hope = zrozpaczona nadzieja desperate hope
16. sincere hope = szczera nadzieja sincere hope
17. greatest hope = najbardziej wielka nadzieja greatest hope
18. small hope = mała nadzieja small hope
19. sudden hope = nagła nadzieja sudden hope
20. fervent hope = gorąca nadzieja fervent hope
21. realistic hope = realistyczna nadzieja realistic hope
22. vague hope = niejasna nadzieja vague hope
23. distant hope = daleka nadzieja distant hope
24. big hope = wielka nadzieja big hope
25. bright hope = jasna nadzieja bright hope
26. fond hope = głęboka nadzieja fond hope
przyimek + hope
Kolokacji: 20
beyond hope • without hope • against hope • of hope • with hope • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.