"feel" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feel czasownik

feel + rzeczownik
Kolokacji: 287
feel sympathy • feel guilt • feel pity • feel shame • feel remorse • feel regret • feel pain • feel discomfort • feel pressure • feel tears • ...
czasownik + feel
Kolokacji: 40
start feeling • begin feeling • help feeling • stop feeling • begin to feel • remember feeling • start to feel • seem to feel • want to feel • ...
feel + przyimek
Kolokacji: 60
feel up • feel out • feel about • feel towards • feel toward • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
2. feel towards = czuć w kierunku feel towards
3. feel toward = czuć w kierunku feel toward
4. felt throughout = poczuć przez cały czas felt throughout
5. feel beneath = poczuj poniżej feel beneath
6. feel inside = poczuj do środka feel inside
7. feel at = czuć przy feel at
8. feel under = poczuj poniżej feel under
9. feel upon = czuć na feel upon
10. feel for = poszukaj feel for
11. feel after = poczuj potem feel after
13. feel during = czuć podczas feel during
14. feel within = poczuj wewnątrz feel within
15. feel along = poczuj wzdłuż feel along
16. feel by = czuć przez feel by
17. feel across = poczuj wszerz feel across
18. felt since = poczuć od tej pory felt since
19. feel in = czuć w feel in
20. feel through = poczuj całkowicie feel through
21. feel against = czuć przeciwko feel against
22. feel that = czuj, że feel that
23. feel without = poczuj na zewnątrz feel without
24. feel before = poczuj wcześniej feel before
25. feel among = czuć wśród feel among
26. feel to = czuć aby feel to
27. feel on = czuć na feel on
28. feel over = czuć ponad feel over
29. feel behind = poczuj z tyłu feel behind
30. feel with = czuć z feel with
31. feel from = czuć z feel from
32. feel up = obmacaj feel up
33. feel despite = czuć pomimo feel despite
34. feel out = wybadaj feel out
35. feel into = czuć do feel into
36. feel down = być przygnębionym, mieć doła feel down
37. feel of = czuć z feel of
38. feel beyond = poczuj dalej feel beyond
39. feel beside = czuć obok feel beside
40. feel between = poczuj pośrodku feel between
41. feel until = czuć do czasu gdy feel until
42. feel out of = badać z feel out of
43. feel close to = czuć blisko aby feel close to
44. feel off = dziwnie się czuć, czuć się nieswojo, nie czuć się sobą feel off
45. feel below = poczuj poniżej feel below
46. feel above = poczuj wyżej feel above
feel + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 737
feel good • feel comfortable • feel sorry • feel bad • feel guilty • feel better • feel free • feel safe • feel confident • feel uncomfortable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.