BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"establish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

establish czasownik

establish + rzeczownik
Kolokacji: 271
establish relations • establish contact • establish rules • establish standards • establish ties • establish communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. establish ties = ustanów więzi establish ties
7. establish procedures = ustanawiaj procedury establish procedures
10. establish order = zaprowadzić porządek establish order
  • Finally, how can we establish our authority over this department?
  • He noted that the state established the board and authority but gave the city control.
  • I agree; it will establish his authority from the beginning.
  • This is the moment when the author establishes his authority.
  • Which was bad, because with an audience the soldiers would now have to clearly establish their authority.
  • "But people are making too many demands before he can establish his authority and presence."
  • Having established its authority, it then names local police chiefs.
  • The first day is devoted to establishing the leader's authority.
  • He hasn't had time to establish his authority there yet.
  • As a rule life was too uncertain for anybody to establish authority.
16. establish guidelines = ustalić wytyczne establish guidelines
19. establish operations = załóż operacje establish operations
21. establish one's firm = zakładać czyjś firma establish one's firm
25. establish services = utwórz służby establish services
27. attempt to establish = próba założenia attempt to establish
29. establish one's name = zakładać czyjś imię establish one's name
30. effort to establish = wysiłek by założyć effort to establish
40. establish goals = ustal cele establish goals
41. establish democracy = wprowadź demokrację establish democracy
47. establish one's claim = zakładać czyjś twierdzenie establish one's claim
54. establish areas = załóż obszary establish areas
55. establish limits = załóż limity establish limits
69. establish a foothold = znaleźć punkt zaczepienia (do startu) establish a foothold
71. establish criteria = ustanawiaj kryteria establish criteria
79. establish a business = założyć przedsiębiorstwo, założyć firmę establish a business
81. establish a number = załóż liczbę establish a number
88. establish a company = założyć przedsiębiorstwo, założyć firmę establish a company
91. establish stability = załóż stabilność establish stability
97. establish an agency = ustanowić zastępstwo establish an agency
100. establish conditions = ustanawiać warunki establish conditions
czasownik + establish
Kolokacji: 40
help establish • attempt to establish • seek to establish • begin establishing • try to establish • fail to establish • plan to establish • ...
establish + przyimek
Kolokacji: 53
established following • established by • established under • establish within • established between • ...
establish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 77
well established • newly established • firmly established • originally established • quickly establish • formally established • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.