"deliberately" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

deliberately przysłówek

czasownik + deliberately
Kolokacji: 243
deliberately choose • deliberately try • deliberately avoid • deliberately make • deliberately set • deliberately keep • deliberately leave • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
5. deliberately set = rozmyślnie umieść deliberately set
8. deliberately turn = rozmyślnie obróć się deliberately turn
14. say deliberately = powiedz rozmyślnie say deliberately
19. walk deliberately = chodź rozmyślnie walk deliberately
21. deliberately put = rozmyślnie połóż deliberately put
24. deliberately withheld = rozmyślnie odmówić płacenia deliberately withheld
27. deliberately look = rozmyślnie popatrz deliberately look
29. deliberately go = rozmyślnie pójdź deliberately go
30. speak deliberately = mów rozmyślnie speak deliberately
deliberately + przymiotnik
Kolokacji: 30
deliberately vague • deliberately provocative • deliberately misleading • deliberately ambiguous • deliberately obtuse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.