Zaloguj się
Diki - Multimedialny słownik angielsko polski

"major" po polsku — Słownik angielsko-polski

przymiotnik
 1. ważny, znaczny
  His promotion was a major accomplishment. (Jego awans był ważnym osiągnięciem.)
  Major issues were brought up during this meeting. (Znaczące kwestie zostały poruszone podczas tego spotkania.)
  link synonim: chief
 2. główny
  Lack of consistency is your major mistake. (Brak konsekwencji jest twoim głównym błędem.)
  link synonim: main
  przeciwieństwo: minor
 3. durowy

major przymiotnik

In the end, the show went off without major problems.

W końcu, widowisko wyszło bez głównych problemów.

He may leave after the season for a job at a major program.

On może wychodzić po sezonie dla pracy na ważnym programie.

Yet child care has never been a major political issue.

Już pomoc dla dzieci nigdy nie była główną kwestią polityczną.

He later was a director of several other major companies.

Później był dyrektorem kilku innej liczącej się firmy.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dur

major rzeczownik

The Major came in to see her pretty often while you were away.

Główny wszedł by widzieć ją całkiem często podczas gdy byłeś daleko.

All this true reason why he want to go with you, Major.

Cały ten prawdziwy powód dlaczego on chcieć pójść z tobą, Główny.

Major was 19 years old when in 1962 his father died at the age of 83.

Główny miał 19 lat gdy w 1962 jego ojciec umarł w wieku 83 lat.

All we need to do is wear them out, Major.

Wszystko musimy robić jest wycieńczać ich, Główny.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

subject British English ****
major American English **
field of study

The Department of Chemistry at Faculty of Humanities Faculty of 'Humanistic Sciences'. Jujugrey's Profile · About this blog
rzeczownik
 1. kierunek studiów [COUNTABLE]
  My major is International Relations. (Mój kierunek studiów to stosunki międzynarodowe.)
  What was your subject at the university? (Jaki był twój kierunek studiów na uniwersytecie?)
  I would like to specialise in this field of study. (Chciałbym specjalizować się w tym kierunku.)

subject, major, field of study rzeczownik

We had been talking around the subject for more than a year.

Rozmawialiśmy około tematu dla więcej niż rok.

Every year or two you need to find a new subject.

Co roku albo dwa musisz znaleźć nowy temat.

The subject was his state of mind, and he quickly lost hope.

Temat był swoim stanem umysłowym, i szybko stracił nadzieję.

But I know the subject, sometimes better than they do.

Ale znam temat, czasami lepiej niż oni robić.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

major **
Maj. (skrót)

rzeczownik
 1. major (stopień wojskowy) [COUNTABLE]
  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
 2. major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)

major rzeczownik

The Major came in to see her pretty often while you were away.

All this true reason why he want to go with you, Major.

Major was 19 years old when in 1962 his father died at the age of 83.

All we need to do is wear them out, Major.

Pytania i odpowiedzi — "major"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "major"

major change = znaczna, znacząca zmiana
major-league = pierwszoligowy +1 znaczenie
major factor = główny czynnik
the Major Leagues = amerykańska pierwsza liga baseballowa
major component = najważniejszy składnik
major general , Maj Gen (skrót) = generał major (odpowiednik polskiego generała dywizji)
major general , divisional general = generał dywizji (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
majorly = w dużym stopniu, w znacznym stopniu
major obstacle , serious obstacle = poważna przeszkoda
major label = wielka wytwórnia płytowa (jedna z wytwórni wchodzących w skład Wielkiej Czwórki wiodącej na rynku muzycznym)
major advantage = znacząca przewaga
major task = główne zadanie
major operation = poważna operacja
drum major = tamburmajor (lider maszerującej orkiestry) +1 znaczenie
major exception = wielki wyjątek
major sponsor = główny sponsor
major competitors = główni konkurenci
major weakness = główna słabość
major scale = skala durowa
major premise = przesłanka większa
major departure = główne odstępstwo
major media = główne środki przekazu
major decisions = najważniejsze decyzje
major axis = oś wielka
Great Bear , Ursa Major = Wielka Niedźwiedzica
majordomo , także: major-domo = majordom, majordomus
sergeant major , Sgt Maj. (skrót) , SM (skrót) = starszy sierżant sztabowy
big polluter , major polluter , main polluter = główny truciciel
major term = termin większy
go major = pójść na całego
trumpet major = trębacz pułkowy
major suit = starszy kolor (kiery lub piki)
major bug = poważny błąd

"major" po angielsku — Słownik polsko-angielski

major (stopień wojskowy) [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. major **
  Maj. (skrót)

  My grandfather was a major in the army. (Mój dziadek był majorem w armii.)
  He is the youngest major in the history of American army. (On jest najmłodszym majorem w historii amerykańskiej armii.)
major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne)
rzeczownik
 1. major **
  Maj. (skrót)

Pytania i odpowiedzi — "major"

Powiązane zwroty, idiomy i tłumaczenia — "major"

generał major = major general , Maj Gen (skrót)

squadron leader - tłumaczenie na polski

tłumaczenie automatyczne: major

Częstotliwość występowania

Bardzo popularny

Przykłady użycia - squadron leader

 • He was the last of the squadron leaders to do so.
 • But he's not cut out to be a squadron leader.
 • "I could not come until my squadron leader released me."
 • Besides, I considered, a squadron leader did not have to be concerned with such things.
 • While there, he was promoted to squadron leader on 29 May 1929.
 • There was little ground for hoping that I would be named squadron leader.
 • The squadron leader rose and followed Ned out of the room.
 • On 1 January 1924, he was promoted to squadron leader.
 • He was promoted to squadron leader on 1 January 1926.
 • He was promoted to squadron leader again on 1 January 1953.

Podobne zwroty - squadron leader

1. leader rzeczownik

Wariacja: major
18 tys. zdjęć. Łatwiej zapamiętujesz nowe znaczenia.