"widespread acceptance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpowszechniona akceptacja
  1. widespread przymiotnik + acceptance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many of these new words, particularly information technology terms, have received widespread acceptance.