"want to like" — Słownik kolokacji angielskich

want to like kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej lubić
  1. want czasownik + like czasownik
    Zwykła kolokacja

    That she just wanted me to like her better than you did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo