"undeveloped beach" — Słownik kolokacji angielskich

undeveloped beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nierozwinięta plaża
  1. undeveloped przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The park's 24 miles of undeveloped beach comprise the longest stretch on the east coast of Florida.

    Podobne kolokacje: