"transcendent moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transcendentny moment
  1. transcendent przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Much of the astronauts' training for the transcendent moment is broadly farcical.

    Podobne kolokacje: