"tell to go" — Słownik kolokacji angielskich

tell to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): każ pójść
  1. tell czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    He looked around him but couldn't tell which way to go.

    Podobne kolokacje: