"strongly influenced" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostro wpłynąć
  1. influence czasownik + strongly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "His choice will strongly influence the future development of our country."