Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"small investment" — Słownik kolokacji angielskich

small investment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielka inwestycja
  1. small przymiotnik + investment rzeczownik
    Silna kolokacja

    That's a small investment, if we can make it work.