"routinely lie" — Słownik kolokacji angielskich

routinely lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo skłam
  1. lie czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I'd always assumed that the police lied routinely in order to arrest criminals, but this?

    Podobne kolokacje: