"roundtable discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roundtable dyskusja
  1. roundtable przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There needs to be some kind of a roundtable discussion between the various players.