"return to one's cabin" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać czyjś kabina
  1. return czasownik + cabin rzeczownik
    Silna kolokacja

    He returned to his cabin early and got into bed.

    Podobne kolokacje: