"remember the moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij sobie moment
  1. remember czasownik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He could still remember the moment when he'd killed his father.