"release to response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydanie odpowiedzi
  1. release czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Following agreeing terms in early 2009, the film continued shoot for a year and after several postponements finally released in August 2010 to positive response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo