"recognize one's accent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpoznawać czyjś akcent
  1. recognize czasownik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was no question that he recognized Raych's accent.