"pray with" — Słownik kolokacji angielskich

pray with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeżeli można wiedzieć z
  1. pray czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    I tried to get him to pray with me, but he was too nearly gone.

    Podobne kolokacje: