"popular imagination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna wyobraźnia
  1. popular przymiotnik + imagination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And that's pretty much how the poor fellow rates in the popular imagination, 133 years after his death.