"official recognizes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik rozpoznaje
  1. official rzeczownik + recognize czasownik
    Zwykła kolokacja

    Korean public officials recognize this as a unique but serious concern.

powered by  eTutor logo