"official criticizes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik krytykuje
  1. official rzeczownik + criticize czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the officials also criticized the students for Thursday's demonstrations.

    Podobne kolokacje: