"need a moment" — Słownik kolokacji angielskich

need a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): potrzebuj momentu
  1. need czasownik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She needed a moment to read the expression on his face.

    Podobne kolokacje: