"most incredible" — Słownik kolokacji angielskich

most incredible kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej niewiarygodny
  1. most przysłówek + incredible przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She was the most incredible woman he had ever seen.

powered by  eTutor logo