"memorable performance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pamiętne wykonanie
  1. memorable przymiotnik + performance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He gave a particularly memorable performance in the campaign while arguing the points of cost and time.