Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"make in one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić w czyjś klatka piersiowa
  1. make czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first machine made a series of incisions in his chest.