"maintain authority" — Słownik kolokacji angielskich

maintain authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): utrzymaj władzę
  1. maintain czasownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The question of how to maintain authority over children while still allowing them room to grow is central to the novel.