"live with one's partner" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyć czyjś partner
  1. live czasownik + partner rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the time of the interview, Gore had been living with her partner for more than 23 years.

    Podobne kolokacje: