"live during the stage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żyj podczas etapu
  1. live czasownik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It lived during the Atdabanian stage, in the former continent Laurentia.