"little discussion" — Słownik kolokacji angielskich

little discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało dyskusji
  1. little przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was little discussion of the group until the 1950s.