"little cabin" — Słownik kolokacji angielskich

little cabin kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało kabiny
  1. little przymiotnik + cabin rzeczownik
    Silna kolokacja

    The house was on the side of a hill and down the road he could see a little white cabin.

    Podobne kolokacje: