"like war" — Słownik kolokacji angielskich

like war kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak wojna
  1. like czasownik + war rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He didn't like war, as I understand it, but he never let his defenses grow soft.

    Podobne kolokacje: