"like the guy" — Słownik kolokacji angielskich

like the guy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tak jak facet
  1. like czasownik + guy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I like guys who play hard and love the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo