"invited to write" — Słownik kolokacji angielskich

invited to write kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaproszony by napisać
  1. invite czasownik + write czasownik
    Zwykła kolokacja

    In one, the child is invited to write a story with the computer, choosing from a list of possible scenes.

    Podobne kolokacje: