"in-depth discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dogłębna dyskusja
  1. in-depth przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There were no in-depth discussions with the director, she said.