"identify several stages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj kilka etapów
  1. identify czasownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He identifies four stages of human development, based on advances in the history of communication.