"generate interest" — Słownik kolokacji angielskich

generate interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wywołaj interes
  1. generate czasownik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both were very effective and generated more interest in the film.