"future home" — Słownik kolokacji angielskich

future home kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły dom
  1. future przymiotnik + home rzeczownik
    Silna kolokacja

    For my sisters and me, the apartment was our future home.

    Podobne kolokacje: