"future champion" — Słownik kolokacji angielskich

future champion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły mistrz
  1. future przymiotnik + champion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And the future champion tells her, "You need money to buy a gun."