"forthright way" — Słownik kolokacji angielskich

forthright way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prostolinijna droga
  1. forthright przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The electrical power workers, however, did not respond in the forthright way they had done in the general strike of May 1974.

    Podobne kolokacje: