"expect to go" — Słownik kolokacji angielskich

expect to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się, że pójść
  1. expect czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    The House bill is expected to go to the floor next month.

    Podobne kolokacje: