"expand one's business" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwijać czyjś biznes
  1. expand czasownik + business rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The rest of the money was used to expand the business.