"enormous pressure" — Słownik kolokacji angielskich

enormous pressure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogromne ciśnienie
  1. enormous przymiotnik + pressure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The increase in population placed enormous pressure on the schools.