"encourage industry" — Słownik kolokacji angielskich

encourage industry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na przemysł
  1. encourage czasownik + industry rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She exempted certain groups from taxes to encourage industry.