"encourage buyers" — Słownik kolokacji angielskich

encourage buyers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj nabywców
  1. encourage czasownik + buyer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It will hardly get prices moving upwards again and will do little to encourage homeowners to move or first-time buyers to step into the market.