"effective operation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna operacja
  1. effective przymiotnik + operation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Violence in the State was reduced considerably through effective military operations.