"effective management" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): efektywne kierowanie
  1. effective przymiotnik + management rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And behind these few real leaders, there is no effective middle management.