"effective integration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna integracja
  1. effective przymiotnik + integration rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most key business initiatives cannot succeed without effective integration of information.